Oscar Smith stonewalls James River – Midlothian 50-0

Oscar Smith stonewalls James River – Midlothian 50-0