Too wild to tame: Burnsville topples Farmington

Too wild to tame: Burnsville topples Farmington